INFO

 

Inledning

Arbetet inom ramen för Christer Engdahl Arkitektur inleddes 2006. Det började som en stimulerande sysselsättning vid sidan om den ordinarie tjänsten på ett större arkitektkontor. Ett av de första projekten som ritades var ett villaprojekt i Hällevik Sölvesborgs kommun. Detta hus kom 2012 att röstas fram som vinnare i tävlingen Årets hus i tidningen Hus&Hem. Enbostadshus är de projekt som dragit igång verksamheten men projekt med flerbostadshus är de som kommit att dominera verksamheten.

Arkitekter och arkitektur gör skillnad för projekts kvalité och slutresultat. Projekt blir bättre när projektidéer är tydliga, väldefinierade och lätt kan förklaras för inblandade personer. För en arkitekt handlar det om husets volym och uttryck. Förståelse av rum och dess samband. Behandling av det naturliga ljuset. Vidare skall utvändiga rum tas om hand i de utblickar som situationen medger. En känsla och karaktär skall också tillföras husen i och med de kulörer och materialval som görs. Samtliga ingående faktorer skall sättas samman och formas till en helhet. Alla delar i projektet skall lösas lika väl; gestalt, rum och funktion. När väl projektmålen är uppställda är det alltid hälsosamt att ha en portion fantasi och realism på paletten. På kontoret finns erfarenhet av projektering av både en- som flerbostadshus. Dessutom finns erfarenhet av att arbeta med urbana frågeställningar. Detta i form av stadsplanering inom staden och sjukhus. Arbetet med urbana frågeställningar förekommer både som suveräna problem men även som en integrerad del i projekt med mindre skala. Enbostadsprojekt kan både ha en snäv omfattning då fokus ligger på att lösa det enskilda huset. Stundtals kan uppgiften vara att planlägga hela områden med enbostadshus. Ett exempel på detta är arbetet med Byle allé i Täby kyrkby. Här ramar 18 stycken enbostadshus in en då nyligen planlagd allé. Det var här viktigt att inte låta bilen få dominera allén. Ett annat projekt är Kv Automaten i Linköping där kontorets del handlade om att rita huvudhuset vid det nyskapade torget. Huset skulle både lösas som sådant men också infogas i ett stadsbyggnadssammanhang. Detta både som torggestalt och granne till övriga hus i stadsdelen. Det tredje exemplet är de nyligen uppförda tornhusen vid Linköpings fotbollsarena. Tornen utgör både hörngestalter på arenans norra sida. Det högre tornet fungerar också som siktpunkt i staden då den som ett av de högre husen i Linköping visar upp och medvetandegör arenan på avstånd.

Denna hemsida är fylld av projekt med olika utgångspunkt. Varje projekt är på detta sätt verkligen unikt. I vissa projekt dominerar naturligt vissa frågor. Exempelvis i Stockholm är buller ett återkommande problem i projekten. Detta problem påverkar och styr projekten i hög grad. I en sorts förlängning kan man arbeta med buller inte bara lokalt utan också i ett vidare sammanhang. Ett sätt att råda bot på bullerproblemet kan vara att arbeta med överdäckningar av trafikleder. Detta har gjorts i flera studier. Hemsidan är indelad efter projektstorlek från S till XL. Den redovisar hela bredden från friggeboden till en strategi för ökat bostadsbyggande i London.

Christer Engdahl - CEARKITEKTUR

bas cearkitektur cearkitektur cearkitektur kontakt